Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

Klachten / Medezeggenschap / AVG / Verbeterparagraaf

Focus4Care biedt hoogwaardige zorg. Wij stellen continu alles in het werk om onze bewoner naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze professionele dienstverlening kunnen optimaliseren om herhaling van uw klacht te voorkomen. Neem bij een ontevreden gevoel en/of gebeurtenis zo snel mogelijk contact met ons op.


Het klachtenrecht van onze bewoner is een formeel recht. Dat wil zeggen dat u als bewoner uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure. Van deze klachtenregeling kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Focus4Care. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een door uzelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

Klachtbemiddelaar:

De klachtbemiddelaar voor Focus4care is:

Dhr. Gideon Brekelmans

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-54238601

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.

U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.
In deze flyer informeren wij u over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u op de achterzijde van deze flyer. Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk 'op maat' worden aangepast aan de specifieke situatie.


Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg Neem dan de volgende stappen:


        . Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
        . Komt u er samen niet uit Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact ?opnemen met Klachtenportaal Zorg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        . Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in Spelregels bij onvrede of een klacht


De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.


1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht.Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.
Wij waarborgen te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en zorgverleners.

Klachtenportaal Zorg – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen NL 96 INGB 0007 7605 23 – KvK 37142636 – BTW NL820002203B01

 

Medezeggenschap bij Focus4Care


Hoe is medezeggenschap geregeld?
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. De NBEC regelt dit centraal voor de aangesloten leden.


We vinden het belangrijk dat de mensen voor wie en met wie we werken - ouders, jongeren, verzorgers en medewerkers - kunnen meepraten over onze organisatie en wijze van begeleiding en de manier waarop we die organiseren. Binnen Focus4Care kennen we een tal van vormen inzake de medezeggenschap: de cliëntenraad vanuit de NBEC, de medezeggenschap voor cliënten in het dagelijkse contact.


Cliëntenraad vanuit de NBEC


De NBEC-cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat vanuit de ervaringen van cliënten. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de organisatie, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.


    •    De raad is spreekbuis voor de cliënten
    •    De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen
    •    De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NBEC, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.


Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenraad.
Contact met de cliëntenraad:


Annemieke Verviers: 06-55 38 11 66


Helma Sinnecker: 06-20 78 54 75


Vacature cliëntenraad:
Op dit moment is er een vacature voor de cliëntenraad. Zie hiervoor:


https://www.nbec.nl/sites/default/files/Vacature%20cli%C3%ABntenraad%202017.pdf

Medezeggenschap voor cliënten in het dagelijkse contact:


Op de dagbesteding:


Iedere dag wordt er zowel in de ochtend als in de middag een overleg gepland. In dit overleg staat de wens van de cliënt centraal
    •    Men kan zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten waaraan men kan deelnemen.
    •    Mogelijke nieuwe activiteiten worden overlegd


Bij Ambulante begeleiding:


In het wekelijkse contact is er ruimte om zaken als bijvoorbeeld frequentie van het bezoek, tijdsduur van het bezoek, de locatie van het bezoek, de wijze van begeleiding etc. te bespreken en, in overleg, aan te passen aan de wensen van de cliënt.


Medezeggenschap voor ouders/verzorgers:


Via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunnen ouders/ verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de openingstijden, vakantieplanning et cetera.


Één keer per jaar ontvangt iedere cliënt / ouders van cliënten/ verzorgers/ vertegenwoordiger een tussen evaluatie waarop zij de tevredenheid met betrekking tot de wijze van begeleiding kenbaar kunnen maken. Indien wenselijk/ noodzakelijk zal dit een aanleiding kunnen zijn voor een persoonlijk gesprek.

 

AVG

Privacyverklaring

Focus4Care verwerkt gegevens van haar cliënten en contacten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon dan wel bedrijfsgegevens met persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of (e-mail)adres. Deze persoonsgegevens worden door Focus4Care behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (zakelijke en/of persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van Focus4Care. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de (klanten)administratie, het innen van gelden, het inwinnen en verzenden van informatie aan of van klanten en/of derden / betrokkenen, het bekend maken van informatie en activiteiten van Focus4Care op de eigen website, het behandelen van geschillen en andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van dossiers en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons)gegevens door Focus4Care verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Focus4Care de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail, persoonlijk en/of middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Focus4Csre bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de casus/overeenkomst beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Focus4Care de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Nieuwsbrief

Focus4Care verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Focus4Care over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post aan Focus4Care , Beethovenstraat 6 te Almere. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Deze privacyverklaring statement kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

BEVELIGINGSMAATREGELEN FOCUS4CARE

Focus4care heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

-  Backup en Disaster Recovery procedures; 


-  Kantoor en locaties zijn middels een versleutelde verbinding verbonden met het Datacenter; 


-  Geïmplementeerd wachtwoordbeleid; 


-  2Factor Authenticatie geïmplementeerd; 


-  Subverwerkersovereenkomst met leverancier(s); 


-  Geïmplementeerde oplossing voor versleuteld versturen en laten aanleveren van bestanden/documenten;

-  Geïmplementeerde Antivirus oplossing; 


-  Geïmplementeerde mailbeveiligingsoplossing; 


-  Centrale beveiligde werkplek en locatie van bestanden; 


-  Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten; 
  


 

Verbeterparagraaf Focus4Care

 

Uit het cliënt tevredenheidsonderzoek NBEC scoren wij gemiddeld een 8

Uit ons eigen onderzoek onder al onze cliënten, ouders etc scoren wij gemiddeld zeer goed.

Uiteraard zijn er zaken die wij gaan verbeteren om onze kwaliteit te verbeteren.

In vergaderingen met onze bewoners en cliënten en middels een nieuwsbrief gaan wij meer de volgende zaken herhalen.

 

  1. De stand van zaken binnen Focus4care
  2. Beter aangeven wie er de achterwacht is
  3. Meer informatie over de cliëntenraad
  4. Hoe je het beste een klacht kan uiten
  5. Dat wij een vertrouwenspersoon hebben
  6. ….en dat de cliënt altijd zijn dossier kan inzien